ŠTEFKA, V. Optimalizace daňové zátěže vybrané fyzické osoby [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Brychta, Karel

Cílem bakalářské práce bylo na základě provedené analýzy zhodnotit a navrhnout optimální variantu z hlediska daňové zátěže poplatníka s ohledem na celkové daňové zatížení domácnosti. Shora vymezený cíl byl splněn. K jeho naplnění využil student adekvátních metod a postupů. Zpracování tohoto relativně standardního tématu závěrečné práce bylo provedeno komplexně. Výsledky bakalářské práce, která byla řešena pro různé varianty, jsou prakticky využitelné. Silnou stránkou této závěrečné práce jsou vlastní hodnocení dosažených výsledků, která deklarují schopnost studenta vyvozovat relevantní závěry.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků B
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací C
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Schulz,, Jaroslav

Cíl práce a jeho naplnění Cílem předkládané práce byla optimalizace daňové zátěže vybrané fyzické osoby. Cíl práce se autorovi podařilo naplnit, když v závěrečné části našel daňové optimum snižující celkovou daňovou zátěž domácnosti. Obsahové zpracování a přístup k řešení práce Práce je logicky účelně vystavěna a směřuje k naplnění stanoveného cíle. Teoretická část se někdy až příliš podrobně věnuje tomu, co by čtenář měl znát nebo si měl dohledat. Rozsahově tak práce odpovídá spíše robustní monografii než bakalářské práci. Autor tím nicméně prokázal dobrou znalost podmínek podnikání a jeho důsledků pro fyzickou osobu. Připomínky k práci Nedostatkem obdobných prací bývají často nedostatečně formulované předpoklady, které určuje sám autor. To však v žádném případě nemůže jít k tíži autorovi. Stává se však, že pak autor opomene některý předpoklad zmínit. Jako je tomu zřejmě zde. V části 4.1 „Skutečně vynaložené výdaje“ řeší autor daňovou zátěž poplatníka při uplatňování skutečných výdajů. U dílčího základu příjmů z pronájmu přitom není čtenáři jasné, proč se autor rozhodl uplatnit paušální výdaje na místo skutečných, např. odpisů nemovitosti. Čtenáři není znám způsob, stáří ani cena nabytí nemovitosti. U dílčího základu ze samostatné výdělečné činnosti v téže části používá poplatník paušální výdaj na dopravu na dva automobily, a to v krácené výši čtyři tisíce Kč za měsíc. Zákon o dani z příjmů umožňuje poplatníkovi i přes soukromé užívání obou automobilů uplatňovat paušální výdaj na dopravu v krácené výši pouze na jeden automobil. Základ daně poplatníka by tak mohl být ještě o 12 tisíc menší. Tato daňová úspora by však tak jako tak nevedla k optimálnějšímu řešení, než ke kterému dospěl autor v závěru. Čtenáři opět není jasné, z jakého důvodu poplatník nezařadil automobil/y do obchodního majetku a neuplatnil odpisy, byť v krácené výši. Ani předložená práce se nevyhnula řádění tiskařských šotků, kteří na straně 54 udělali z pana Novotného pana Nováka. Závěr I přes drobné výhrady, které nejsou zásadního charakteru, splnil autor stanovený cíl. Prokázal výbornou orientaci v problematice zdanění i podnikání fyzických osob, ale také schopnost samostatné práce s literaturou. Navrhuji proto hodnocení B.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji B
Splnění stanovených cílů A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 112160