NEČESAL, D. Měření transportních vlastností grafenu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Kormoš, Lukáš

Cieľom Bakalárskej práce bolo určiť kvalitu grafénu pomocou výroby a charakterizácie nanoelektronických zariadení v rôznych geometriách. Na splnení tohoto cieľa Daniel Nečesal začal pracovať v 2 ročníku Bakalárskeho štúdia odkedy zvládol viacero náročných litografických techník. V rámci svojej práce vyrobil desiatky grafénových zariadení z ktorý časť úspešne analyzoval. Najväčším nedostatkom práce je chýbajúce zariadenie z jednotlivého grafénového zrna ktoré už z časových dôvodov nebolo možné vyrobiť. Jednalo sa o pomerne náročnú úlohu ktorá by sa však dala zvládnuť v prípade konzistentného prístupu k experimentálnej práci. Táto práca tiež poukázala na problémy s doteraz používaným postupom elektrických meraní, a to hlavne s narastajúcim vplyvom šumu pri zmenšovaní grafénových zariadení. Bakalársku prácu považujem za úspešnú a myslím si že experimentálne skúsenosti študenta môžu viest k jeho budúcim vedeckým úspechom.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu C
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Procházka, Pavel

Předložená bakalářská práce Daniela Nečesala je převážně zaměřena na litografickou výrobu mikroskopických grafenových struktur a následné měření jejich elektrických transportních vlastností. Práce je logicky uspořádána do čtyř kapitol, z nichž první dvě jsou teoreticky zaměřené na vlastnosti grafenu a jeho výrobu metodou chemické depozice z plynné fáze. Nejobsáhlejší častí práce je kapitola 3, ve které jsou pečlivě popsány veškeré kroky při výrobě struktur. V poslední kapitole jsou popsány výsledky transportních měření. V práci se vyskytuje velmi malý počet překlepů, ale větší množství typograficky nesprávných zápisů, jako jsou např. mezery mezi číslem a jednotkou veličin, zápisy symbolů jednotek (str. 16), desetinná tečka, samohlásky na konci řádků, nesjednocené označení veličin v textu, dvojtečka před rovnicí, citace po ukončení věty atd. Slova jako tímhle, dá, drží, má, velký kus, ještě, se říká je vhodnější změnit na tímto, udělí, upevňuje, vykazuje, o velikosti, následně, je označováno. Hall bar není metoda, ale geometrie struktury. V některých rovnicích nejsou také označeny všechny konstanty. Chybí odkaz na obr. 1.2. Při výrobě grafenu není popsán proces žíhání a přepočítané hodnoty koncentrací nosičů náboje z naměřených dat v kapitole 4.1.1 jsou velmi těžko pochopitelné. Celkově je však nutné zmínit, že litografická výroba grafenových zařízení je velmi komplikovaná a studentovi se podařilo vytvořit velké množství funkčních grafenových struktur a měřit jejich transportní vlastnosti.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 109139