BAČO, O. Výroba a charakterizace plazmonických nanostruktur [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Dvořák, Petr

Student Ondřej Bačo se ve své bakalářské práci zabýval přípravou grafenových nanostruktur, což je velmi aktuální téma s možnými aplikacemi v plazmonice a biosenzorice. Jeho práce je velmi přehledná, logicky uspořádaná a graficky skvěle zpracovaná. Na vysoké úrovni je i statistické zpracování dosažených výsledků a schopnost jejich fyzikální interpretace. Jedinou kritikou může být, že se studentovi nepodařila naměřit optická rezonanční spektra připravených nanostruktur, což byl jeden ze závěrečných cílů práce. O to více byl ale výzkum věnován výrobě nanostruktur a optimalizaci všech technologických kroků nutných k výrobě těchto vzorků. Lze tak na tyto výsledky navázat v budoucnu a využít je v praxi. Celkově má předkládaná práce nadstandardní úroveň, a proto ji doporučuji k obhajobě s výslednou známkou výborně / A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Kvapil, Michal

Student Ondřej Bačo se ve své bakalářské práci zabýval přípravou a charakterizací grafenových proužků o šířce v řádech stovek nanometrů pro aplikaci v plazmonice. S ohledem na probíhající výzkum na ÚFI se jedná velmi zajímavé a aktuální téma a z předložené práce je patrné, že se student snažil pečlivě odladit každý krok výrobního procesu těchto grafenových struktur. Práce je zpracována bez překlepů, faktických a gramatických chyb. Jsou zde však určité méně závažné nedostatky: - na str. 6 je uvedeno: „ … při uvážení Drudeho modelu, jenž bude popsán později …“. Později však popsán není, v textu je pouze uveden odkaz na Drudeho seminální práci. - U pojmů BF a DF spektroskopie, by při prvním uvedení v textu měly být uvedeny i jejich české ekvivalenty. - Na str. 12 je nešťastná formulace, z níž se dá usoudit, že jednotkou frekvence je reciproký centimetr. - Popis některých obrázků je až příliš strohý. - U obrázku 2.5 nesouhlasí použité barvy v legendě grafu s popisem pod obrázkem. - Dle současných zvyklostí by jednotky v popisech os grafů měly být v kulatých závorkách. - Na str. 5, 18, 21, 25, 27 a 33 se mezi textem a obrázky vyskytují příliš velké mezery (až 1/4 strany). - V souladu s pořadím výskytu prvního odkazu v textu by tabulka 2.2 měla být vložena před obrázky 2.3 a 2.4, nikoliv až za nimi. - U interferogramu na obrázku 1.6 (vpravo), přestože je tento obrázek upraven, by měl být uveden zdroj. - Internetový odkaz na materiálový list rezistu by měl být uveden v seznamu literatury, nikoliv v poznámce pod čarou. - V seznamu literatury se dosti nešťastně střídají dva citační styly; jeden, který používá jen iniciály autorů a rok vydaní časopisů, a druhý, který uvádí i křestní jména autorů a celá data vydání časopisů. V textu práce je kladen velký důraz na „hustotu“ předávaných informací. Jednotlivé části jak teorie, v níž jsou zavedeny klíčové termíny plazmoniky a představeny použité metody výroby a charakterizace, tak i experimentu mohou na první pohled působit poněkud stručně, avšak obsahují všechny informace nezbytné k pochopení problematiky, jíž se tato práce zabývá. Vzhledem ke kvalitě práce velmi zamrzí, že se nepodařilo splnit jeden z bodů zadání, tj. charakterizovat optické vlastnosti vyrobených struktur, neboť rozměry vyrobených polí proužků byly pod detekčním limitem infračerveného mikrospektrometru. Tomuto šlo jistě předejít, kdyby se autor před zahájením výroby struktur blíže seznámil s parametry používaného spektrometru. Nicméně podrobně popsaný postup výroby, který sice ještě není úplně optimalizovaný, v budoucnu určitě pomůže každému, kdo by se chtěl věnovat přípravě grafenových mikro a nano struktur. Celkově tak předloženou práci hodnotím jako velmi dobrou, tedy klasifikačním stupněm B.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 109750