VAVERKA, P. Robotický stolní fotbal - herní strategie [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Parák, Roman

Predložená bakalárska práca sa zaoberá témou robotického stolného futbalu so zameraním na návrh herných stratégií. Zadanie vzniklo na podnet firmy B+R Automatizace sídliacej v Brne. Firma B+R poskytla pre realizáciu bakalárskej práce technické prostriedky, priestory firmy, a taktiež potrebné školenia. Pán Pavel Vaverka mal za úlohu vykonať rešerš súčasných riešení v problematike robotického stolného futbalu so zameraním na herné stratégie. Praktická časť obsahuje návrh a implementáciu softwarového modulu pre riadenie herných stratégií. Študent splnil všetky časti bakalárskej práca bez výhrad. Nad rámec zadania rozšíril softwarový modul riadenia herných stratégií o obe strany, čo bude veľkým prínosom v budúcnosti. Študent pracoval na práci samostatne. Všetky postupy konzultoval s vedúcim práce a odbornými konzultantmi z firmy B+R Automatizace. Chválim študentovu aktivitu pri tvorbe bakalárskej práce, ktorá obnášala nadštandartný objem času a úsilia. Taktiež chválim výborné schopnosti kooperácie s kolegami na spolupracujúcich projektoch. Písomná časť práce, rovnako ako ja praktická je na vysokej úrovni a nad rámec presahuje kritéria pre tvorbu bakalárskej práce. Predloženú prácu doporučujem k obhajobe a hodnotím známkou A/výborne. Prikladám vyjadrenie odborného konzultanta bakalárskej práce, Ing. Pavla Vávru, z firmy B+R Automatizace, s.r.o. „Student Pavel Vaverka měl za úkol navrhnout, vytvořit a ověřit softwarový modul herní strategie pro stolní fotbal, který je určen pro prezentační účely firmy B+R Automatizace, s r.o. Na tomto úkolu pracoval samostatně. Postup i výsledky konzultoval v naší firmě. Použil objektový návrh SW kvůli modulárnosti a následné snadné rozšiřitelnosti. Navrženou strategii ověřil nejen v simulaci, ale i při reálné hře.“

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Matoušek, Radomil

Předložená bakalářská práce prezentuje návrh a řešení herních strategií pro robotizovaný stolní fotbal. Práce představuje významný díl celkového, velmi komplexního návrhu, robotizovaného autonomního stolního fotbalu, kde je předpokladem hra lidského hráče proti stroji. Zadání práce vzniklo na kooperujícím pracovišti firmy B+R automatizace, přičemž firma poskytla materiální, technicko-aplikační a částečně mentální zázemí nutné pro realizaci práce. Práce je psána přehledně a na dobré edukační i technické úrovni, čímž dává dobrý podklad pro navazující vývoj uvedeného velmi komplexního zařízení integrujícího mechaniku, pokročilou automatizaci a informační technologie. Obsahem a prezentovaným řešením by práce neměla problém být obhajována jako diplomová. V práci jsem v kontextu IT řešení neshledal pochybení, technické řešení nebylo předmětem práce. Grafická úprava lehce ztrácí takt v ohledu kvality některých obrázků (komprimované bitmapy na zjevně vektorových obrázcích); „možná chyba nastavení překladu do pdf?” Poznamenejme, že variabilita možných řešení je vzhledem k obsahu práce zřejmá. Zadání práce je bezpochyby zcela splněno a svým rozsahem překročilo domnu BP, čímž rovněž doporučuji jeho kandidaturu na další ocenění.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 108529