KIRCHNER, T. Výroba a implementace enkodérové jednotky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Spáčil, Tomáš

Pan Kirchner se zabývá aplikací čipu absolutního, magnetického, polohového encoderu, který je součástí mnoha průmyslových senzorů. Výsledek práce zásadním způsobem vylepšil vlastnosti laboratorního modelu ballbot.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu C
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Sova, Václav

Práce se zabývá výběrem a implementací vhodného magnetického enkodéru pro již použité pohony na laboratorním výukovém modelu Ballbot. Struktura textu je logicky členěna. Větší část textu se věnuje rešerši a méně místa potom zbývá pro popis praktické části práce. Například prostor, který je v rešeršní části věnován popisu protokolu SPI a I2C by mohl být raději věnován popisu vlastní práce autora. Například podkapitola 4.4.7 věnující se měření šumu má pouze dva řádky a vůbec není jasné, za jakých podmínek měření probíhalo. V textu práce se objevují formální nedostatky. Nekteré odkazy na obrázky jsou posunuté a odkazují na jiný obrázek, než bylo pravděpodobně zamýšleno. Grafy 4.12, 4.13 a 4.15 porovnávající měřené hodnoty nemají potřebnou vypovídající hodnotu. Hodně by pomohlo ke grafům například dodělat průběh rozdílu obou signálů. Vytyčené cíle práce byly splněny a práci hodnotím výsledným hodnocením "B".

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 108922