LUU, D. Rizika financování sportovního klubu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Adamec, Vladimír

Přestože se student zúčastnil konzultací s vedoucím DP, kdy mu byly poskytovány věcné rady a připomínky, vykazuje předložená DP řadu věcných a formálních nedostatků (např. chyby v citacích dle ČSN ISO 690, jazyková úroveň). Především ve vlastním řešení je postrádáno důkladnější využití metod identifikace a analýzy rizika a s následným návrhem důkladnějších opatření. Je však nutné konstatovat, že se student o danou problematiku zajímal, aktivně spolupracoval a konzultoval výsledky mj. i s vedením klubu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání D
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem D
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody E
Odborná úroveň diplomové práce D
Přínos pro praktické i teoretické využití E
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 C
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň D
Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Hrabová, Kristýna

Předložená diplomová práce se zabývá problematikou rizik při financování sportovního klubu. Teoretická, analytická a návrhová část práce jsou zpracovány značně podprůměrně. Při řešení dané problematiky student projevil velmi malou míru invence. Práce vykazuje formální chyby. Odborná úroveň práce je znehodnocena nadbytečným popisem sportovního klubu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování D
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce E
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody E
Obtížnost a správnost řešení E
Přínos pro praktické i teoretické využití E
Odborná jazyková úroveň D
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky D
Navrhovaná známka
E

Otázky

eVSKP id 108554