WOLF, D. Rizika řízení průběhu zakázky v podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Milichovský, František

1) Jaký je počet pracovníků, které lze vyžadovat po zavedení třetí směny (s. 71)? Lze na tento počet vyžadovat pouze agenturní zaměstnance (brigádníky)?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání B Diplomová práce naplňuje stanovené cíle na velmi dobré úrovni.
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem B Provedená teoretická část odpovídá tématu práce. Ve zpracování obsahuje drobné nedostatky, které však nesnižují celkovou kvalitu práce.
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody B Provedená analytické část je na vysoké úrovni. Na několika místech však obsahuje slabší interpretaci dosažených výsledků.
Odborná úroveň diplomové práce B Celková odborná úroveň předložené diplomové práce je na vysoké úrovni a lze ji označit za lepší standard.
Přínos pro praktické i teoretické využití C Vzhledem k zaměření diplomové práce a zvolenému podniku považuji její uplatnění za dobré. Za snižující praktické využití považuji primárně povrchně zpracované ekonomické zhodnocení návrhů, které může zásadně ovlivnit rozhodování o zavedení uvedených návrhů.
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 B V analytické části jsou nevhodně citovány některá schémata, která sice představuji dílo diplomata, ale na základě odpovídajícího zdroje.
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň B Diplomová práce obsahuje drobné chyby v jazykové úrovni. Z hlediska formální a vizuální stránky nemám výhrady.
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Stratená, Alena

Úplnost vypracování jsem hodnotila za B. V úvodu bych neuváděla neoznačenou čtvrtou úroveň seznamu. Teoretickou část bych doplnila o teoretické vysvětlení firemních hodnot, organizační struktury, sortimentu a podnikového informačního systému, kterých se v praktické části autor dotýká. Část 3.4.2. bych uvedla pouze v teoretické části, nikoliv v části praktické. V ostatních směrech je obsah teoretické části diplomové práce dobrým podkladem ke zpracování části praktické. Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce jsem hodnotila za A. Oceňuji osobní zájmy autora na zpracování diplomové práce. Úroveň zpracování diplomové práce jsem ohodnotila B. Oceňuji originální zpracování jednotlivých firemních procesu s potřebou dotažení některých detailu. Obtížnost a správnost řešení jsem ohodnotila C. Doplnila bych další rizika v jednotlivých fázích procesu, jelikož rizika identifikovaná autorem považuji za neúplné. V první fází muže být riziko, že e-mail s poptávkou byl doručen na nesprávnou kontaktní osobu a nebyl dále předán ke zpracování, nebo doručený e-mail s poptávkou nebyl zpracovaný obchodním zástupcem či asistentkou. V druhé fází cenové nabídky bych doplnila možné riziko chybovosti nejen ve výběru vhodné technologie, ale i poctu barev. Ve třetí fázi objednávky bych doplnila riziko nezkontrolování dodací adresy, nezarezervovaní zboží na skladě, nebo neodeslání zakázky na zpracování grafikům na DTP. V páté fázi zaplánování zakázky bych doplnila riziko právě nezaplánování zakázky do výroby. Sedmou fázi výroby bych doplnila o riziko nedostatečné výstupní kontroly potisku. V osmé fázi muže být riziko u křehkého zboží, které nebude dostatečně na krabicích označeno. Přínos pro praktické i teoretické využití jsem hodnotila za B. Zvolené téma je velmi dobře zvolené, jelikož společnost REDA je na vysoké úrovni malého a středního podnikání, a mela by si kritická místa průchodu zakázkou prověřovat v komplexním pohledu nejen na úsekové úrovni, jako tomu bývá. Vyhodnocení komplexního pohledu muže být velmi nápomocné v konkurenčním prostředí a vést ke zvýšení efektivity provozu podniku. Vyhodnocením rizik a návrhy autora na zlepšení by mela společnost získat vhodný podklad pro budoucí vývoj či řízení. Odbornou jazykovou úroveň jsem hodnotila za B, z důvodu nepatrných překlepů, např. viz obrázek c. 11 organizační struktura, text v odstavci 3.1.5. apod. Písemnou a grafickou úpravu jsem ohodnotila B z důvodu nepatrných detailu. Zarovnání seznamu obrázku, tabulek. Drobné stylistické a obsahové nedostatky nemají vliv na kvalitu práce, tudíž z důvodu zpracování a proveditelnosti do praxe hodnotím předloženou diplomovou práci na velmi dobré úrovni. Celkově diplomovou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování B
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce A
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody B
Obtížnost a správnost řešení C
Přínos pro praktické i teoretické využití B
Odborná jazyková úroveň B
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 106980