NOVÁK, K. Analýza vlivu uspořádání kolagenu na mechanické vlastnosti tepen [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Burša, Jiří

Doktorand Kamil Novák vykazoval nadprůměrné úsilí i výsledky po celou dobu doktorského studia a intenzívně se zapojil do vědecko-výzkumné i pedagogické práce ústavu. Zpočátku prováděl mechanické zkoušky tkání aorty, při jejichž identifikaci pomocí konstitutivních modelů zohledňujících strukturu tkáně se ukazoval kritický nedostatek histologických informací vzhledem k časové náročnosti jejich získávání. Proto se po upřesnění tématu v rámci Státní doktorské zkoušky, složené již na konci druhého roku studia, zaměřil na využití matematických metod zpracování obrazu pro detekci kolagenních vláken v aortální stěně s cílem získat kvalitnější informace o jejich uspořádání. Propojení histologických informací o směrové distribuci kolagenních vláken s dvouosými mechanickými zkouškami tkání umožnilo dosáhnout lepší kvality a především predikční schopnosti jejich konstitutivních modelů. Samostatně se věnoval využití fázové korelace pro zpracování obrazů z polarizované mikroskopie a detekci kolagenních vláken v různých tkáních. V souvislosti s problematickým hodnocením rizikovosti aneurysmat v klinické praxi rozšířil svou práci i o porovnání různých způsobů hodnocení rizika jejich ruptury. V průběhu svého doktorského studia se zapojil do řešení dvou grantových projektů GAČR svého školitele a ve spolupráci také se školitelem specialistou Dr. Polzerem dospěl k významným výstupům publikovaným ve špičkových časopisech. Také byl aktivní v podávání návrhů projektů specifického výzkumu a dalších soutěží na úrovni VUT a fakulty. V průběhu svého studia absolvoval zahraniční stáže na KTH Stockholm a OTH Regensburg. V současnosti je vedle svého hlavního zaměstnání externím spolupracovníkem ústavu při řešení grantového projektu GACR a připravuje další impaktovanou publikaci o využití polarizované mikroskopie pro detekci směrů kolagenních vláken v měkkých tkáních. Kamil Novák je spoluautorem čtyř článků v časopisech s IF, které zpracovávají výsledky jeho práce, z toho ve třech z nich je prvním autorem s nejvýznamnějším vědeckým podílem na článku. Je také spoluautorem několika příspěvků na významných mezinárodních konferencích a kongresech, z nichž některé osobně na těchto akcích prezentoval. Tyto výsledky by stačily k obhájení doktorského titulu i na nejlepších světových univerzitách.

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Daniel, Matej

viz. posudek v pdf.

Navrhovaná známka

Vimmr, Jan

viz. posudek v pdf.

Navrhovaná známka

eVSKP id 106696