VLČKOVÁ, V. Implementace IFRS 13 Fair Value Measurement ve vybrané účetní jednotce [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Křížová, Zuzana

Studentka prokázala schopnost samostatně zpracovat informační zdroje a aplikovat metody, se kterými se podrobně seznámila v průběhu předcházejícího studia. V práci jsou také obsažena vlastní hodnotící stanoviska a celkově může být přínosná i zájemcům z řad odborné veřejnosti. Předložená práce splňuje požadavky kladené na diplomové práce, proto ji doporučuji k obhajobě s následující otázkou do rozpravy: Můžete se pokusit svoje návrhy obsažené v subkapitole 4.5.2 nějakým způsobem kvantifikovat nebo graficky vyjádřit?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A Studentce se podařilo základní cíle stanovené zadáním výborně naplnit, postupovala podle zadání a zabývala se všemi jeho podstatnými součástmi.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A Studentka prokázala schopnost samostatně zpracovat informační zdroje a aplikovat metody, se kterými se podrobně seznámila v průběhu předcházejícího studia.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A Zadané téma práce nebylo dosud uceleně v literatuře zpracováno, proto bylo důležité, že diplomantka projevila výbornou schopnost vyvozovat závěry z výsledků dosažených komparací.
Praktická využitelnost výsledků B Praktický přínos a případné využití výsledků práce lze spatřovat především jako určitý "návod k použití" pro podniky vykazující podle IFRS poprvé nebo u kterých se změnil vlastník či auditor.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A Diplomová práce je po formální stránce výborně vyvážená, co se týká rozsahu jednotlivých kapitol a doplňují ji čtyři relevantní přílohy. Použitá terminologie a vyjadřování v odborném jazyce je také na úrovni odpovídající charakteru práce.
Práce s informačními zdroji, včetně citací A Studentka zpracovala zadané literární zdroje a samostatně si vyhledala a doplnila velké množství dalších - českých, slovenských a zejména anglických. Citace jsou zpracovány na požadované úrovni formou odkazů v poznámkách pod čarou.
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Střížová, Dana

Studentka prokázala znalost dané problematiky, schopnost pracovat s teoretickými zdroji a aplikovat získané poznatky do praktických podmínek. Podrobně a kvalitně zpracovaná teoretická část vytváří východisko pro srozumitelnost celé diplomové práce. V praktické části je názorně předvedeno použití vybraných mezinárodních účetních standardů, objasněn vliv použitých oceňovacích metod na vypovídací schopnost účetních výkazů a popsán dopad do účetní závěrky. Jsou specifikována rizika z toho plynoucí a navržena doporučení pro jednotlivé skupiny uživatelů účetní závěrky. Lze konstatovat, že předložená diplomová práce splnila stanovený cíl.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji A
Splnění stanovených cílů B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 111980