STACHOVEC, I. Vliv cementových forem na strukturu odlitků z litiny LKG [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Rusín, Karel

Student pracoval samostatně, provedené experimenty povedou k pokračování na doktorské práci. Doporučuji přijetí na studium PhD.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Šenberger, Jaroslav

Cílem práce je ověření fyzikálních a technologických vlastností forem s cementovými pojivy ve styku s tekutým kovem. Práce se zabývá vlivem složení cementových směsí na povrch a strukturu povrchu odlitků z litiny s kuličkovým grafitem. Téma práce je aktuální a pro praxi přínosné. Povrchové vady významně zvyšují náklady na čistírenské operace. Zajištění jakosti povrchu je jedním z nejdůležitějších úkolů každé slévárny. Teoretická část práce se na 11 stranách věnuje vlastnostem cementů z hlediska jejich upotřebitelnosti při výrobě forem. Na dalších 15 stranách je uvedena problematika vzniku povrchových vad. Rozbor interakce mezi kovem, atmosférou a lícem formy vychází ze studia 21 literárních pramenů, které jsou citovány. Analýza interakce mezi kovem atmosférou a formou cituje až na výjimky práce, věnované uvedeným reakcím při odlévání oceli. Je to dáno skutečností, že výzkum u oceli v tomto směru je mnohem častější než u litin. Je proto záslužné rozšířit znalosti uvedených jevů pro litiny. V experimentální části práce jsou uvedeny výsledky zkoumání interakce litiny s kuličkovým grafitem ve formách vyrobených ze dvou druhů cementových směsí. Ve vzorcích odlitých do forem z formovací směs zhotovené z cementu s vyšším obsahem síranů byl pozorován na povrchu odlitku lupínkový grafit, který přecházel přes vermikulární do kuličkového. U odlitků z forem vyrobených za použití cementu bez síranů se v povrchové vrstvě neměnila morfologie grafitu, ale velikost a množství kuliček. V prvním případě je výsledek interpretován jako vliv síry na povrchovou vrstvu, ve druhém případě jako vliv kyslíku. Práce má logické uspořádání, používá až na výjimky správně technickou terminologii. Experiment byl dobře naplánován a proveden. Dosažené výsledky jsou zajímavé, na mohou sloužit jako inspirace pro další pokračování výzkumu. K práci mám následující připomínky: Někteří autoři jsou citováni tzv. „z druhé ruky“. Na str. 32 je citován Přibyl, ale v citacích není jeho práce uvedena. Podobně jsou uvedeni další autoři, jejichž práce v seznamu literatury chybí (Jones, Sanders, Otáhal aj.). Na str. 30 je špatně označen obr. 1.15. Na str. 27 v reakci 11 se uhlík rozpuštěný v oceli se značí [C]. Větší pozornost věnovat slévárenské terminologii. Dutiny pro nepravá jádra (závěr práce) se označují známky. Práci by prospělo zabývat se také informacemi o použití směsí v praxi. Práce splnila vztýčené cíle. Diplomant prokázal schopnost řešit technické problémy na inženýrské úrovni za použití literatury. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 18667