PEJCHAL, T. Morfologie ostrůvků germania v přítomnosti gallia a zlata [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Kolíbal, Miroslav

Tomáš Pejchal si zvolil čistě experimentální téma bakalářské práce na ultravakuové aparatuře a dle očekávání se musel vyrovnat s mnoha problémy technického charakteru. Podařilo se mu získat velmi dobré experimentální výsledky pomocí difrakce rychlých elektronů, která v podstatě nebyla doposud intenzivně používána. Systematicky přistoupil ke zpracování výsledků získaných ostatními technikami a velmi kladně hodnotím rovněž jeho rešerši povrchových rekonstrukcí kovů na povrchu germania. Předložený text bakalářské práce byl z mé strany minimálně revidován a lze tedy prominout, že práce byla odevzdána krátce po termínu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Čechal, Jan

Bakalářská práce pojednává o přípravě ostrůvků germania za přítomnosti dalších kovů. Bylo zjištěno, že přítomnost Ag, Au a Ga ovlivňuje rovnovážnou morfologii germaniových ostrůvků. Teoretická část popisuje rovnovážnou morfologii krystalů, přípravu tenkých vrstev a základy metody RHEED použité v experimentální části. Ta se věnuje vlastním experimentům s růstem krystalů v podmínkách UHV. Práce je psána jasně a srozumitelně s minimálním množstvím překlepů a pravopisných chyb. Jedinou výtku mám k psaní odkazů na použitou literaturu do dvou závorek – ([1]). V experimentální části autor určil mřížkový parametr ze změřených RHEED obrazců včetně nejistoty měření. Není však jasné zda se tato nejistota zahrnuje pouze nepřesnost zjištěného poloměru kružnice v difrakčním obrazci, nebo také další vlivy – vzdálenost vzorku od stínítka a uhel dopadu elektronů. U obhajoby by bylo vhodné diskutovat vliv nepřesnosti určení geometrických parametrů na výslednou hodnotu mřížkového parametru (šíření chyb). Experimentální část shrnuje větší množství experimentů s depozicí germania na různě upravené povrchy. Bohužel jsou prezentovány pouze první výsledky, mnohdy ne zrovna srovnatelných experimentů. Toto je však pochopitelné, protože experiment probíhal ve sdílené aparatuře a navíc na zařízení RHEED, které nebylo v laboratoři dosud používáno a muselo být tedy uvedeno do běžného provozu, kalibrováno, a.p. Celkově práci hodnotím jako velmi zdařilou. V rámci bakalářské práce bylo uvedeno do provozu zařízení RHEED, které umožní provedení velmi zajímavých experimentů s růstem germaniových krystalů a jeho sledování přímo v průběhu depozice.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 49796