KOLÁŘ, S. Vytvoření výukových podkladů pro práci ve vývojovém prostředí Logo! Soft Comfort [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Marada, Tomáš

Cílem práce bylo seznámit se s programovatelnými automaty LOGO!, vývojovým prostředím Logo! Soft Comfort a vytvořit souhrnné podklady pro podporu výuky. Dále bylo cílem vytvořit několik vzorových úloh s různou úrovní obtížnosti, na kterých by si mohli studenti teorii prakticky ověřit. Tyto cíle byly úspěšně splněny a zadané téma lze tedy považovat za splněné v požadovaném rozsahu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Němec, Zdeněk

Jde spíše o méně náročnou úlohu, diplomantem redukovanou na logické řízení. Vlastní řešitelská práce je obsažena v kap.4. Byly by vhodné ukázky řízení i s analogovými vstupními veličinami.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 11746