LOVEČEK, M. Fotovoltaické panely nové generace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Mastný, Petr

Předložená práce splňuje jednotlivé body zadání. Jsou popsány jednotlivé etapy vývoje solárních panelů, avšak předložený popis se velmi málo věnuje novým technologiím. Autor provedl návrh fotovoltaického systému pro rodinný dům. Energetické hodnocení provozu navrženého systému vychází z relevantních údajů. Ekonomické hodnocení systému je provedeno povrchně a nemá vypovídající hodnotu. Účelnější by bylo projekt zhodnotit z hlediska vnitřního výnosového procenta a měrných nákladů. V textu jsou použity obrázky a grafy, u kterých nejsou uvedeny publikační zdroje, což považuji za chybu. Autor uvádí, že je možná kombinace zeleného bonusu a výkupní ceny elektřiny, což není pravda.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání B 40/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) B 16/20
Formální zpracování práce B 16/20
Využití literatury B 8/10
Navrhovaná známka
B
Body
80

Posudek oponenta

Radil, Lukáš

Předložená bakalářská práce se zabývá fotovoltaickými panely. Je přehledně členěna do jednotlivých kapitol. Jednotlivé body zadání student splnil. Z formálního pohledu je práce vcelku zdařilá. Na straně 13 v seznamech obrázků není dobře odformátován text. V práci se občas vyskytují překlepy, což je škoda. Dále na straně 18 je uváděn jakýsi výkon na metr čtvereční za den. Myslím, že by to měla být energie v jednotkách kWh. Co vytýkám je oddíl číslo 3 Slunce, kde autor do vzorců 3.1 až 3.3 nedosazuje, pouze uvádí výsledek. Na straně 25 je ve vzorci 5.2 u členu n napsáno: "v našem případě n = 112". Netuším, co to značí. Dalé u obrázku 5-6 není uvedno odkud autor čerpal, jakého článku je to charakteristika apod. V kapitole 6.3 se tento jev vyskytuje opět, není jasné, jakého foto článku se to týká. K bodůmu zadání 4. a 5. Návrh a ekonomické hodnocení: Projekt je situován v oblasti jižní Moravy, v obci Kobylí na střeše rodinného domu. Autor přehledně zobrazil optimální umístění s náklonem FV panelů na střeše domu. Provádí ucelený výpočet bleskosvodu. Na straně 53 je chybně uvedena výška zeleného bonusu (1191 Kč/MWh místo 11910 Kč/MWh). I přesto, že autor jasně uvádí v odstavci o zelených bonusech: " Výrobce si musí najít obchodníka, kterému elektřinu prodá za tržní cenu", neřídí se podle toho. Ekonomický výpočet je tudíž nereálný. Není možné odebírat pro vlastní spotřebu domu energii a účtovat si zelený bonus. Proto tento ekonomický bod hodnotím nedostatečně. V závěru student shrnuje poznatky, kterých dosáhl. Trochu mi chybí větší popis panelů nové generace, popřípadě další metody využítí sluneční energie. Některé informace se opakují i v úvodu, proto bych doporučoval, aby student při dalším psaní technických zpráv více hleděl na zhodnocení výsledků, místo teoretizování. Práci mírně hatí překlepy (ignoty místo ingoty apod.)

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 19/20
Odborná úroveň práce D 34/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse B 17/20
Formální zpracování práce D 6/10
Navrhovaná známka
C
Body
76

Otázky

eVSKP id 22666