KOBZA, M. Návrh stojanu pro montážní zařízení tiskových desek [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Černý, Michal

Práce při své genezi byla aktuálně konzultovaná nejen s vedoucím práce, ale i s konstrukčním oddělením firmy, která vypsala řešené téma.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Prokeš, František

Ve výkresové dokumentaci chybí náležitosti nutné k zajištění funkce. Nehledě na množství formálních nedostatků. Ve většině případů není návaznost mezi texty a obrázky. Ty jsou mnohdy nenázorné.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 49729