VOLFÍK, J. Návrh technologie součásti zadní brzdy automobilu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Kalivoda, Milan

Technologie výroby poměrně náročné součásti je autorem zvládnuta na dobré úrovni. Vlastnímu rozpracování technologie předchází konstrukčně-technologický rozbor funkční sestavy, což je v této situaci zcela oprávněné. Skutečnost, že součást je nutno produkovat hromadným typem výroby, je v autorově návrhu podchycena kombinací nejen obráběcích, ale i tvářecí operace. Přiložená technologická dokumentace je vypracována pečlivě. Úvahy v diskuzním prostoru naznačují možnosti využití v konkrétní firmě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Slaný, Martin

Práce je vypracována na velmi dobré úrovni. Obsah práce je přehledně rozčleněna do 4 hlavních kapitol, které na sebe logicky navazují a vzájemně spolu souvisí. Autor text doplnil množstvím graficky pěkně zpracované obrazové dokumentace, která podporuje přehlednost řešené problematiky. Autor dále prokázal schopnost aplikovat získané informace na řešenou problematiku a text vhodně doplnil o citace použitých zdrojů. Z práce plynou jednoznačné závěry, které jsou v poslední kapitole přehledně shrnuty do bodů. Práci hodnotím jako velmi zdařilou a na základě výše uvedených skutečností konstatuji, že vykazuje všechny náležitosti předepsané pro tvorbu vysokoškolské závěrečné práce a proto ji doporučuji k obhajobě s doporučenou známkou A – výborně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 49751