GAŠPAR, D. Optimalizace konstrukce ramene nápravy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Porteš, Petr

Student navrhl velký počet variant, které na sebe logicky navazovaly. Pracoval velmi samostatně, ke zpracování diplomové práce přistupoval tvořivě. Prokázal schopnost využít svých znalostí ke zvládnutí úkolů, které byly na něj, jakožto řešitele diplomové práce, kladeny.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Ramík, Pavel

Náplní předložené diplomové práce Bc. Daniela Gašpara je úprava konstrukce zadního ramene nápravy automobilu s cílem snížit jeho hmotnost a zvýšit tuhost. Diplomant přistoupil k řešenému problému cílevědomě a postupoval v potřebných krocích. Na základě známých hodnot pro vozidlo určil zátěžné účinky pro všechny vyšetřované stavy. Model původní nápravy vytvořil v CAD systému s pomocí jejího skenovaného prostorového tvaru, což představuje moderní postup umožňující získat poměrně přesný model reálné součásti. Na základě CAD modelu pak byl sestaven výpočtový model původní nápravy, provedena analýza její napjatosti a výsledky vzaty jako výchozí pro srovnání s navrhovanými variantami. Následně diplomant navrhoval jednotlivé vylepšené varianty, u kterých porovnával jejich tuhost, redukované napětí při analýze stavu jízdy po středně dobrém povrchu vozovky a výslednou hmotnost. S tímto postupem lze souhlasit. Takto vzniklo celkem 13 variant, na kterých je vidět, že diplomant postupoval logicky od jednoho dílčího zlepšení k dalšímu, opouštěl neperspektivní varianty a upravoval dále varianty, které se jevily jako vhodné. Zde je možno vidět jeho tvořivý technický přístup. Dosažený výsledek, kdy hmotnost ramene díky změně tvaru ramene a použití vhodného materiálu hliníkové slitiny klesla ze 17 kg na 6,438kg a deformace nápravy určující její tuhost klesla z 1,65mm devětkrát na hodnotu 0,18mm je možné považovat za velmi dobrý, s uvedenými závěry lze souhlasit. Práce představuje poměrně značný objem vložené práce.Je zpracována i přes velké množství navrhovaných variant přehledně, dobrá je i úroveň technického vyjadřování diplomanta. Po formální stránce práce splňuje příslušné požadavky. Cíle diplomové práce dané zadáním byly splněny v celém rozsahu, diplomovou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 33800