ALBRECHTOVÁ, M. Podnikatelský záměr - založení fitbox centra [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Rompotl, Jaroslav

Diplomová práce je cenným podkladem pro realizaci podnikatelského záměru. Otázky: 1. Ve SWOT analýze uvádíte jako hrozby - malý zájem zákazníků, pokles poptávky o služby, žádná klientela při založení atd. Jaká opatření učiníte v případě, že se tyto hrozby naplní. 2. V kapitole 4.7 - hodnocení rizik uvádíte nezájem zákazníků, pokles tržeb. Jako opatření uvádíte účelnou propagaci, slevy, přívětivost a náklady na tato opatření ve výši 10 000Kč. Jaká další opatření byste ještě učinila a s jakými náklady.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků C
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Bobko, Marian

Z pohľadu formálneho a metodického spracovania hodnotím prácu ako veľmi dobrú, adekvátnu úrovni absolventa univerzity. Teoretické východiská pre aplikáciu podnikateľského zámeru, t.j. SWOT analýza, Porter Model atd. boli zvolené primerane charakteru uvažovanej poskytovanej služby. Pokiaľ ide o samotnú obsahovú stránku, oceňujem predovšetkýn precíznu a sofistikovanú cenotvorbu, detailnú analýzu cash flow vrátane zohľadnenia reálne predpokladateľných sezónnych vplyvov. Z predloženej práce je zrejmé uvedomenie si akcentu na maximalizáciu opakovateľnosti obchodných prípadov (vernostný systém), namiesto krátkodobo možno úspešného, ale dlhodobo neudržateľného dumpingu. Kladne tiež hodnotím efektívne a inovatívne poňatie reklamy a PR. Autorka jasne poukazuje na to, že aj pri predaji jednoduchého produktu s relatívne nízkym počtom vstupov, nízka cena nie je hlavným a jediným faktorom úspechu, ale je schopná využiť všetky dostupné marketingové prostriedky. Práci je možné vytknúť niekoľko detailov, napr. neidentifikované riziko zastupiteľnosti majiteľky, registrácia za platcu DPH a prípadný vplyv na cenník, riešenie servisu a údržby zariadení, poistenie a pod. Uvedené detaily zjavne vyplývajú z doposiaľ neexistujúcich praktických podnikateľských skúseností autorky, zásadným spôsobom neovplyvňujú práce. Záver: prácu hodnotím celkovo ako výbornú.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji B
Splnění stanovených cílů B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 113312