SMOLÍKOVÁ, B. Marketingová komunikace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Schüller, David

Hlavní cíl práce byl naplněn. Navrhovaná opatření na zlepšení on-line marketingové komunikace jsou v souladu s navrhovaným cílem. Autorka použila vhodné metody na úrovni diplomové práce pro analýzu dat. Autorka dobře interpretuje závěry z provedených analýz . Navrhovaná řešení jsou konkrétně definována a obsahují finanční rámec, časový harmonogram a personální zajištění, což umožňuje snadnější implementaci do praxe. Formální náležitosti a použitá terminologie je na požadované úrovni. Citační norma je dodržena. Otázka: Proč je riziko vytíženo pracovníků vnímáno jako nejzásadnější?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků B
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Valovičová, Lucie

Hlavním cílem této diplomové práce je vypracovat návrh na zlepšení online marketingové komunikace společnosti Reinto s.r.o. Diplomová práce je strukturována do tří základních částí. První z nich představuje teoretická východiska, druhá část popisuje charakteristiku firmy, její mikro i makro prostředí a analyzuje současný stav. Poslední část práce vychází z předchozích dvou částí a její obsah tvoří konkrétní návrhy změn na zlepšení online marketingové komunikace. Autorka práci důsledně konzultovala přímo ve firmě a její návrhy jsou prakticky využitelné a budou se realizovat. Z tohoto důvodu se domnívám, že cíl práce byl splněn. Diplomová práce je na dobré jazykové úrovni, je logicky strukturovaná, doplněna tabulkami a grafy, a jednotlivé části na sebe navazují. Práce splňuje obsahové i formální nároky a celkově je na velmi dobré úrovni, proto ji doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení B.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji B
Splnění stanovených cílů B
Navrhovaná známka
B

eVSKP id 113314