TAUBEROVÁ, D. Systémový přístup k predikci vývoje cen na trhu rezidenčních nemovitostí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Škapa, Stanislav

Předložená disertační práce splňuje, při uvedených výhradách, požadavky standardně kladené na disertační práce v daném oboru, přičemž doktorandka prokázala tvůrčí schopnosti v dané oblasti výzkumu. Na základě tohoto doporučuji po úspěšné obhajobě doktoradce udělit titul Ph.D.

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Dufek, Zdeněk

Navrhovaná známka

Otázky

Suchánek,, Petr

Předložená disertační práce splňuje, při uvedených výhradách, požadavky standardně kladené na disertační práce v daném oboru, přičemž studentka prokázala tvůrčí schopnosti v dané oblasti výzkumu. Na základě toho doporučuji po úspěšné obhajobě doktorandce udělit titul Ph.D.

Navrhovaná známka

Otázky

eVSKP id 109660