KRIST, P. Trakční střídač 2,5kW pro asynchronní motor elektrického zahradního traktoru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Vorel, Pavel

Bakalářská práce byla zaměřena především na teoretický návrh silového obvodu i hardware řídicích obvodů trojfázového DC/AC střídače určeného pro malý trakční pohon s asynchronním motorem. Student prováděl dimenzování (teoretický analytický výpočet) všech prvků silového obvodu a rovněž provedl návrh zapojení řídicích, budicích a ochranných obvodů. V tomto návrhu vycházel z již vyvinutého zapojení, kde prováděl modifikace některých částí. Dále provedl i návrh desky plošných spojů. Student k práci přistupoval velmi zodpovědně a se snahou porozumět všem detailům. Přitom občas narážel na složitost problamatiky, která vyžaduje hlubší znalosti. Lze říci, že řešením této práce si osvojil některé dovednosti a postupy užitečné v oblasti vývoje pulsních měničů. Po formální stránce je práce sepsána pečlivě. Student se snažil detailně popisovat funkci veškerých obvodů a veškeré souvislosti týkající se návrhu. Kvůli nedostatku zkušeností s takovým popisem a především díky množství nově poznávaných souvislostí není tento popis místy úplně ideální, ovšem vždy je z něj patrné poctivé porozumění jádru problému. Na základě výše uvedeného práci jednoznačně doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
A
Body
96

Posudek oponenta

Patočka, Miroslav

Student Petr Krist se ve své bakalářské práci zabýval návrhem trakčního střídače pro pohon elektrického zahradního traktoru. Celou práci je možno rozdělit do následujících problémových okruhů: - elektrické a mechanické dimenzování celého pohonu s asynchronním motorem, - dimenzování výkonové části střídače včetně výpočtu tepelných ztrát, - obvodové řešení budičů pro výkonové tranzistory a řešení řídicích obvodů, - konstrukční návrh plošných spojů celého měniče. Z výše uvedeného výčtu činností je zřejmé, že student vykonal velké množství práce jak teoretického tak i praktického charakteru a prokázal velmi dobré teoretické znalosti. Práce má dobrou grafickou i jazykovou úroveň. Student splnil zadání. Práci doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
A
Body
100

Otázky

eVSKP id 48650