JANÍK, J. Úvěrování soukromě podnikajících osob v České republice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Rejnuš, Oldřich

Cíle práce jsou dobře vymezeny, měly být ale v původním znění zapracovány do obsahu. Co se týče metodologie, hodnotím ji jako vyhovující. Práci považuji za logicky uspořádanou, smysluplnou, prokazující dobré odborné znalosti autora. Se způsobem řešení a s dosaženými výsledky souhlasím. Otázka: Lze bezproblémově zjistit hodnoty RPSN u družstevních záložen a firem půjčujících peníze na základě živnostenského oprávnění?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Odborná úroveň navrhované části B
Přínos a praktické využití návrhu B
Iniciativa a samostatnost při zpracování B
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 B
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň C Text uváděný v první osobě množného čísla je pro vědeckou práci nevhodný.
Splnění cíle a rozsahu zadání A
Úroveň zpracování teoretické části (poznatky získané studiem) B
Úroveň zpracování analytické části (zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody) A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Svoboda, Josef

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 48653