JUDAS, J. Testování ochrany transformátoru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Orságová, Jaroslava

Hodnocená bakalářská práce splnila zadání v celém rozsahu a na dobré odborné úrovni. Velkými přednostmi řešení jsou jednak dobře strukturovaný text práce a jednak kvalitní zpracování výsledků měření a široká vyčerpávající diskuze k jejich zhodnocení z pohledu zvolené testovací metody. Některé závěry vyplývající z precizní analýzy výsledků místy působí jako snaha "přizpůsobit" metodu měření tomu, aby výsledky byly co nejpřesnější - určení strmosti trendu podle velikosti reakční doby. To může však testování ochrany poněkud vzdálit reálné situaci, ve které v provozu obvykle působí. Uvedená připomínka ovšem žádným způsobem nesnižuje jinak kvalitní a graficky velmi zdařilou práci. Také přístup studenta ke zpracování zadání a měření v laboratoři hodnotím velmi kladně. Pracoval samostatně a s velkou dávkou iniciativy a pečlivosti. K formálnímu zpracování mám jedinou připomínku, která se týká různých stylů písma u symbolů veličin (v seznamu stojaté písmo, v textu kurzíva).

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 48/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 20/20
Využití literatury A 10/10
Formální zpracování práce A 19/20
Navrhovaná známka
A
Body
97

Posudek oponenta

Těžký, Jiří

Autor se ve své BP zabývá tématem: Testování ochrany transformátorů. Práce je rozčleněna do třinácti, po sobě logicky navazujících, kapitol. První dvě kapitoly jsou úvodní, po nich následují kapitoly, které již blíže nastiňují téma této práce. V sedmé a osmé kapitole se autor dostává k popisu rozdílové ochrany jako takové. Od deváté kapitoly pak začíná vlastní část práce, zde autor rozebírá aspekty měření pro stabilizovanou diferenciální ochranu SPAD 346 C a pro testovací zařízení elektrických ochran TZO3, které je k tomuto měření potřebné. Kapitola dvanáct již obsahuje samotné měření vypínací charakteristiky SPAD 346 C a jeho výsledky. K práci nemám žádné závažné připomínky, snad jen mohl autor jinak zvolit řazení kapitol, místo třinácti jich stačilo šest, až sedm. Je na místě vyzdvihnout vysokou kvalitu grafické i textové stránky práce, dále vhodné volení a dobrou zřetelnost podávaných informací. Detailní prezentace způsobu řešení, průběhu řešení a následné podání výsledků, ve vlatní části práce, je dostatečně odborné pro potřeby BP. Také rozsah BP je dostatečný .

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Odborná úroveň práce A 47/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 19/20
Formální zpracování práce A 9/10
Navrhovaná známka
A
Body
95

eVSKP id 22615