ČUTA, R. Možnosti stanovení mykotoxinů v ječmeni a sladu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Běláková, Sylvie

Úkolem bakaláře Roberta Čuty bylo zpracovat literární rešerše zaměřené na přehled a charakteristiku významných mykotoxinů, především mykotoxinů v pivovarských surovinách a v pivu. Dále pak shrnout možnosti stanovení vybraných mykotoxinů v ječmeni a sladu. V experimentální části se bakalář zabýval optimalizací přípravy vzorků ječmene a sladu pro stanovení mykotoxinu DON metodou LC/MS. Bakalář pracoval po celou dobu pod vedením odborného pracovníka laboratoře. Ocenila bych jeho větší samostatnost především při zpracování výsledků a při práci s odbornou literaturou. Malá pozornost byla věnována též formální úpravě textu. Závěrem lze konstatovat, že cíle uvedené v zadání bakalářské práce byly splněny a její úroveň zpracování odpovídá zadaným požadavkům.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání B
Studium literatury a její zpracování B
Využití poznatků z literatury B
Kvalita zpracování výsledků B
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Závěry práce a jejich formulace B
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Obruča, Stanislav

Bakalářská práce Roberta Čuty se zabývá stanovením mykotoxinů v ječmeni a sladu. Větší díl bakalářské práce představuje teoretická část. Ta se správně drží zadání, ovšem jednotlivé části jsou rozděleny značně nerovnoměrně. Zbytečně obsáhlá je část věnující se popisu mykotoxinů a naopak stěžejní část práce věnující se výskytu a stanovení jednotlivých mykotoxinů je pojednána poněkud povrchně. Zdroje ze kterých autor čerpal jsou v textu citovány nepřehledně, takže není vždy jasné, který zdroj autor právě cituje. Samotné zdroje jsou bohužel v drtivé většině internetové stránky, přičemž k dané problematice existuje jistě celá řada hodnotných článků, případně i knih. Seznam literárních zdrojů je umístěn jak na začátku práce, tak na jejím konci, přičemž oba seznamy se neshodují. Experimentální část je poněkud nepřehledná a část informací (použitá kolona, průtok mobilní fáze atd.) v ní chybí a jsou umístěny do části s výsledky a diskuzí. Výsledková část je dobře zpracovaná i diskutovaná a nakonec shrnuta v závěrech. Je zajímavé, že v průběhu sladování dojde k výraznému navýšení obsahu sledovaného mykotoxinu. Celkově práci doporučuji k obhajobě a hodnotím známkou "C".

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání C
Logické členění práce C
Kvalita zpracování výsledků B
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Využití literatury a její citace D
Úroveň jazykového zpracování B
Formální úroveň práce – celkový dojem C
Závěry práce a jejich formulace B
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 20435