NĚMEČEK, L. Marketingový průzkum spokojenosti zákazníků s využitím IT/IS [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Novák, Petr

Student Libor Němeček při zpracování bakalářské práce pracoval samostatně a systematicky směrem ke stanovenému cíli. Na základě provedeného marketingového výzkumu navrhnul možná řešení z hlediska vnitřních a vnějších změn v MS Brněnka. Pokud bude některé z navrhnovaných řešení aplikováno do praxe, mělo by být ještě podrobněji zanalyzováno a doplněno o rizikové faktory vedoucí k úspěchu/neúspěchu realizace řešení. Práci hodnotím kladně a doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání A
Úroveň zpracování teoretické části (poznatky získané studiem) A
Úroveň zpracování analytické části (zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody) B
Odborná úroveň navrhované části B
Přínos a praktické využití návrhu A
Iniciativa a samostatnost při zpracování A
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 A
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň B Na straně 43 chybí označení "Tabulka" v popisku tabulky č. 8.
Navrhovaná známka
A

Otázky

Posudek oponenta

Potůček, Martin

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 11926