MILATOVÁ, M. Ryba jako indikátor zátěže vodního ekosystému rezidui farmak [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Zlámalová Gargošová, Helena

Cílem bakalářské práce Martiny Milatové bylo zjistit, zda ryby jsou vhodným bioindikátorem znečištění povrchových vod rezidui farmak. Práce je ryze teoretického charakteru. V práci jsou obecně charakterizovány bioindikátory a jejich vlastnosti a následně konkretizovány ryby jako bioindikátory a popsány výhody využití juvenilních ryb pro bioindikaci. Poměrně velká část práce je věnována léčivům tj. jejich charakteristice, názvosloví, a jeich osudu v organismech a životním prostředí. Vzhledem k tomu, že dostupné informace o obsahu reziduí farmak vesměs referují o reziduích látek s hormonální povahou zaměřila se studentka zejména na tyto látky. V práci jsou také zmíněny látky ovlivňující hormonální systém tj. endogenní disruptory a dále způsoby hodnocení xenoestrogenního potenciálu xenobiotik. Závěrem hodnocení bakalářské práce Martiny Milatové lze říci, že práce je přehledně a stručně zpracována a logicky členěna. Autorka bakalářské práce prokázala dobrou schopnost samostatně pracovat, zorientovat se v problematice a účelně využít dostupné informace. Možností konzultace využívala pravidelně a rychle reagovala na případné připomínky. Bakalářská práce splňuje veškeré požadavky pro tento typ prací, a proto ji doporučuji k obhajobě s hodnocením výborně/A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání B
Studium literatury a její zpracování A
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Závěry práce a jejich formulace A
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Kvalita zpracování výsledků B
Využití poznatků z literatury A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Vávrová, Milada

Předložená bakalářská práce teoretického charakteru řešila aktuální problematiku využití ryb jako indikátoru zátěžě vodního ekosystému rezidui farmak. Cílem předložené práce bylo určit, zda může být ryba použita jako vhodný bioindikační systém pro hodnocení zátěže vodního ekosystému. Práce je rozčleněna na několik základních kapitol, ve kterých jsou diskutovány způsoby bioindikace, charakterizována je skupina léčiv, jejich mechanismus transportu v organismu a osud léčiv v životním prostředí. Velká pozornost je věnována zejména těm typům léčiv, která mohou přecházet do vodní bioty, zejména do ryb. Práce byla zpracována celkem na 41 stranách textu a při jejím sepisování bylo použito celkem 35 literárních pramenů, z nichž polovina byla cizojazyčná, i když část jich pocházela z internetu. Citace použité literatury je nevhodně psaná, číslo s označením citace je "nalepeno" na poslední slovo, což působí značně neesteticky. Po obsahové stránce byla práce dobře koncipována, obsahovala však řadu stylistických nedostatků a zejména překlepů a někdy naprosto nesrozumitelných vět. Namátkou uvádám některé z nich: - v textu, např. na str. 10 začínají věty po sobě jdoucí slůvkem tedy, které by bylo nahraditelné jiným slovem - ve větě na str. 11 chybí sloveso...Ve Velké Británii bylo v roce 2000 registrováno - první odstavec subkapitoly 3.1.1 je zmatečný, zejména část, že látky mohou být původu lidského (např. lidská krev..) - správně se píše diethylether, ne dietyléter (str. 25) - správně se píše ethylchlorid, ne etylchlorid Závěrem mohu konstatovat, že předložená práce splňuje kritéria na tyto práce nastavená, doporučuji ji k obhajobě a hodnotím ji známkou "B" velmi dobře.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků B
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Využití literatury a její citace B
Úroveň jazykového zpracování B
Formální úroveň práce – celkový dojem B
Závěry práce a jejich formulace B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 19107