KACETL, J. Robotická ruka [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Rajlich, Jan

Pro design je důležité i hodnocení designérských kvalit práce: řešení modelu - A, úroveň tvarové kultivace - C, barevnost navrženého designu - B a grafická úprava výkresů - E. Při tvorbě úkolu na téma robotická ruka se jeho řešení měnilo postupně od školní pomůcky v objekt ve stylu kinetického umění. Na práci oceňuji vytvoření funkčního robotického prototypu, který je u bakalářské práce výjimkou. Výhrady bych mohl mít pak ke způsobu řešení celku i některých detailů, úhrnný dojem, který objekt vyvolává u diváka, však podle mne negativní není - i když každé takové hodnocení už může být pouze subjektivní.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání D
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis E
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Křenek, Ladislav

Hodnocení z pohledu designérských kritérií: řešení modelu - C, úroveň tvarové kultivace - D, barevnost navrženého designu – D, grafická úprava výkresů - C. Místo původně zamýšlené robotické ruky si posluchač téma obsahově pozměnil a vytvořil výtvarný objekt ve stylu kinetického umění, jehož designérská a estetická hodnota je ovšem dosti sporná.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání E
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii E
Logické uspořádání práce a formální náležitosti D
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
D

eVSKP id 20410