SKUPOVÁ, D. Analýza zpomalování tramvají a vyhodnocení jeho účinků na stojící cestující [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Vémola, Aleš

Při obhajobě se studentka vyjádří mj. k vlivům ovlivňujícím výpočet sil působících na stojícího cestujícího.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání B Vymezení oblastí velikosti vlivu brzdného zpomalení na cestující postrádá přechodovou oblast.
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem A
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody C Rozbor působících sil na stojícího cestujícího není kompletní.
Odborná úroveň diplomové práce B
Přínos pro praktické i teoretické využití A Nesmírně aktuální přínos, dosud nebyla zpracována žádná podobná práce pro využití v soudním inženýrství.
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 A
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň C Práce obsahuje překlepy a menší formální nedostatky textu.
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Fleissig,, Petr

Diplomantka zvolila aktuální téma bezpečnosti v kalejové dopravě. Zvolila vhodné metody pro experimentální část, výsledky experimentu jsou nepochybně cenné jak pro teorii, tak pro další praktické využití. Po obsahové i formální stránce je práce na vysoké úrovni a lze ji hodnotit jako výbornou.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Odborná jazyková úroveň B
Úplnost vypracování A
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce A
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody A
Obtížnost a správnost řešení A
Přínos pro praktické i teoretické využití A
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 49334