JANÍK, J. Analýza kritických míst v silniční dopravě na okrese Blansko [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Radimský, Michal

Diplomant docházel na průběžné konzultace, reagoval na námitky, věcná část je zpracována v pořádku a námám k ní žádnou významnější výhradu, práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání A Práce obsahuje všechny části a splňuje vytyčené cíle
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem C Teoretická část obsahuje množství definic a údajů, v textu jsou uvedené odkazy na literaturu. Teoretická část je ucelená.
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody A Diplomant získal z dostupných zdrojů informace zejména o nehodovosti, se kterými pracoval, a které vyhodnocoval. Hlavní význam práce je ovšem v její praktické části.
Odborná úroveň diplomové práce B Diplomant v práci použil odpovídající odbornou terminologii, teoretická část je na velmi dobré úrovni, praktická také.
Přínos pro praktické i teoretické využití C Pravděpodobnost realizování navržených dopravně-bezpečnostních opatření je minimální, teoretické využití práce málo pravděpodobné.
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 A V textu jsou uvedeny odkazy na literaturu. Seznam literatury vypadá v pořádku, předpokládám, že si student zmiňované normy ČSN ISO 690 a 690-2 prostudoval a literaturu setřídil v souladu s nimi.
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň B Práce je pěkně zpracována, odborná jazyková úroveň je v pořádku. Vytknout lze horší rozlišení fotografií, s vyznačením jednotlivých fází dopravně-bezpečnostních opatření.
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Smělý, Martin

Práce je po technické i grafické stránce v pořádku a celá řada navržených opatření by bylo možné prakticky využít v popsaných lokalitách. Práce je určitě přínosem pro praxi.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování A Jeví se, že ano.
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody A Práce je zpracována na dobré grafické úrovni
Obtížnost a správnost řešení B Práce se nevymyká běžným diplomovým pracím.
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce B K diplomové práci byl zvolený správný přistup. Z prave vyplývá, že student svoji práci prováděl s rozmyslem.
Odborná jazyková úroveň B Předložená práce má dobrou odbornou úroveň
Přínos pro praktické i teoretické využití B Práce vykazuje dobrou technickou úroveň. Provedené analýzy vybraných lokalit jsou poměrně přesně popsané a jednotlivé návrh řešení a mají logickou posloupnost od nejlevnějších po nejdražší. Přes toto tvrzení bych si dovolil několik poznámek k některým kritickým místům. Místo 1: Dle změny Z1 normy ČSN 736102 se použití dopravní značky P6 doporučuje provádět pouze v místech, kde situace vyžaduje zastavení vozidla. Nejsem si jistý, zda se jedná o tento případ v místě 1. Obecně dopravní značka P6 snižuje kapacitu křižovatky. Místo 2: Filozofie návrhu v tomto případě je v pořádku, jsou zde však spíše projekční chyby, které mohou být zdrojem dalších nebezpečných situací. V obrázku 15 nejsou správně umístěny stání pro osobní vozidla. Nejsou zde dodrženy rozhledové poměry pro přechody pro chodce. Nejsem si jistý, že jsou splněny rozhledy v navazující křižovatce. Místo 3: Dle mého názoru dopravní značky P6 nic v dané lokalitě nevyřeší. V tomto případě bych přemýšlel o změně hlavní a vedlejší komunikace.
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky B Grafická úroveň práce je na dobré úrovni.
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 49332