KAŠPÁRKOVÁ, P. Možnosti využití nových technologií při regeneraci vody v ZOO Brno [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Kotlík, Josef

Cílem bakalářské práce bylo provést analýzu možností regenerace užívané vody v ZOO Brno a aktualizovat podklady pro další rozvoj. Nad rámec cíle práce byl proveden zajišťovací monitoring kvality vody pavilonu plazů a srovnávací průzkum technologie čištění a technologie úpravy vody v ZOO Hodonín Formální úprava a jazyková úroveň předkládané práce je velmi vysoká,velmi kladně hodnotím velké množství vlastního fotomateriálu. Autorka prokázala velmi dobrou orientaci v multidisciplinární problematice, pracovala samostatně a aktivně, účelně využila poskytnutý čas a osvojila si řadu teoretických ale i praktických dovedností z daného oboru. Celkově hodnotím práci - výborně - a doporučuji k obhajobě

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Splnění požadavků zadání A
Kvalita zpracování výsledků A
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury A
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Závěry práce a jejich formulace A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Zlámalová Gargošová, Helena

Předložená bakalářská práce je zaměřena na možnosti využití nových technologií při regeneraci vody v Zoo Brno za účelem úspor cenově nákladné pitné vody. Práce je sepsána na 60 stránkách včetně 3 stran příloh. Její členění je v souladu s pravidly pro psaní tohoto typu prací na FCH VUT v Brně. Je psána pěknou češtinou bez překlepů a stylistických chyb. Je doplněna kvalitními obrázky a plánky, které dokumentují rozvody vody a biotopy živočichů, jejichž součástí jsou vodní jezírka a nádrže. Podstatná část teoretické části vychází z informací zabývajících se problematikou vodního hospodářství Zoo Brno (jsou zde popsány zdroje jednotlivých typů vody, stejně jako provoz a provozní problémy spojené s využíváním a rozvodem jednotlivých zdrojů vody. Dále jsou zde uvedeny informace o spotřebě jednotlivých typů vody včetně cenové kalkulace spotřeby jednotlivých typů vod). V experimentální části práce jsou popsány parametry nádrží expozice v pavilonu Tropické království, včetně způsobu cirkulace a čištění vody v nádržích. Tato část je doplněna krátkým popisem zde žijících živočichů a jejich nároků na životní podmínky zejména na kvalitu vody. V experimentální části práce je rovněž provedeno teoretické srovnání metod čištění vody v Zoo Brno a Zoo Olomouc a stanovení základních ukazatelů kvality vody v brněnské zoo (pH, stanovení alkality KNK4,5, CHSKmn, NH4+, NO3-, NO2-). K práci mám následující připomínky: co se týká logického členění práce - kapitoly 4.3 – 4.7. zabývající se jednotlivými typy akvárií a filtračním systémem Zoo Hodonín bych začlenila jako podkapitoly kapitoly 4.2. s názvem Pavilón akvárií v Zoologické zahradě Hodonín. V práci chybí odkazy na obrázky a čísla vztahů používaných pro výpočet sledovaných ukazatelů jakosti vody, pro stanovení dusičnanů, dusitanů a amonných iontů chybí i tyto vztahy metodiky jsou příliš zestručněny. V bakalářské práci, která je experimentálního charakteru postrádám diskuzi výsledků, ikdyž jsou tyto stručně shrnuty v závěru práce, přesto je potřeba část diskuze zařadit. Rovněž by bylo by zajímavé tyto výsledky porovnat s výsledky prací zabývajících se podobnou problematikou. Při celkovém posouzení bakalářské práce konstatuji, že autorka bakalářské práce účelně využila literární prameny a informace, které následně přehledně zpracovala do souvislého celku. Rovněž prokázala schopnost experimentální práce dle vytyčeného cíle bakalářské práce. Bakalářská práce splňuje požadavky pro tento typ prací, a proto ji doporučuji k obhajobě s hodnocením B.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Logické členění práce B
Kvalita zpracování výsledků B
Interpretace výsledků, jejich diskuse C
Úroveň jazykového zpracování A
Formální úroveň práce – celkový dojem A
Závěry práce a jejich formulace A
Splnění požadavků zadání A
Využití literatury a její citace B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 32910