FLÍDR, L. Externí generátor pro neuromodulaci [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Chmelař, Milan

Pan Lukáš Flídr měl za úkol ve své bakalářské práci popsat neuromodulaci a její využití pro léčbu trvalé bolesti, navrhnout blokové schéma generátoru pro neuromodulaci a definovat požadavky na dílčí bloky. Vprůběhu práce na tomto projektu se nejen podrobně seznámil s problémy souvisejícími s neuromodulací, ale i s mikroprocesorem Motorola HC08 Nitron a možností jeho využití jako generátoru pro tuto metodu potlačení trvalé bolesti. Požadavky na dílčí bloky rozpracoval až do podoby celkového schématu přístroje. V průběhu řešení projektu byl aktivní. Formální zpracování práce je na solidní úrovni, stejně tak hodnotím i práci s literaturou. Zadání bakalářské práce bylo splněno. Proto ji doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Formální zpracování práce A 20/20
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 18/20
Splnění zadání A 50/50
Využití literatury A 10/10
Navrhovaná známka
A
Body
98

Posudek oponenta

Čech, Petr

Předložená Bakalářská práce je zaměřena na problematiku neuromodulace. V úvodních kapitolách je podrobně popsán princip a aplikace neuromodulace v různých oblastech medicíny. Dále se autor práce zaměřil na technický popis dílčích bloků neurostimulátoru a uvedl zde hlavní požadavky na externí generátor pro neuromodulaci. Na základě stanovených požadavků navrhl jednotlivé bloky externího generátoru využívajícího 8-bit mikrokontroler. Obsahové zpracování práce a výčet literatury dokládá dobré prostudování neuromodulace a pečlivý návrh samotného zařízení. Zadání je splněno v celém rozsahu, práci proto dopručuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Odborná úroveň práce A 49/50
Formální zpracování práce A 9/10
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 19/20
Navrhovaná známka
A
Body
97

Otázky

eVSKP id 21994