KOLAŘÍK, J. Postranní kanály [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Martinásek, Zdeněk

Student pracoval aktivně a pravidelně konzultoval dosažené výsledky, zadání splnil v plném rozsahu. Navrhuji hodnotit známkou výborně.

Navrhovaná známka
A
Body
95

Posudek oponenta

Sobotka, Jiří

Diplomová práce Postranní kanály se zabývá analýzou elektromagnetického postranního kanálu u mikroprocesoru při zpracování šifrovacího algoritmu AES. Práce je velice dobře a přehledně zpracována, v první části student obsáhle popisuje teorii dané problematiky, v dalších částech se již věnuje vlastnímu přínosu. Zadání práce bylo splněno, studentovi se úspěšně podařilo změřit elektromagnetický postranní kanál a změřená data analyzoval pomocí neuronových sítí. Odborná úroveň práce je na vysoké úrovni, stejně tak výsledky výzkumu jsou velice dobře interpretovány. Stržené body jsou za technické zpracování práce a to sice za gramatické chyby v úvodu. V závislosti na studentově výkonu při prezentaci navrhuji hodnocení A/95 bodů.

Navrhovaná známka
A
Body
95

Otázky

eVSKP id 52075