ŽEMLIČKA, M. Mechanické shrabovací česle [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Malášek, Jiří

Diplomivá práce představuje dokonalý přehled autora o zadané problematice. Obsahuje řadu zajímavých projekčních výpočtů a řešení kritických stavů mechanického namáhání stroje pomocí programu I-DEAS. Konstrukční dokumentace je založena na znalostech již existujících zařízení, možno doporučit k obhajobě zřetelnější návaznosti na parametry zadání. Vzhledem k rozsahu a složitosti stroje jde o kvalitní vypracování konstrukčních návrhů a pouze částí konstrukční dokumentace.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Malach, František

V úvodu této diplomové práce je kvalitní přehled různých mechanických čistících strojů, některé obrázky vzhledem k pochopení funkce by bylo vhodné zvětšit. Velkým přínosem je uvedení projekčních výpočtů, kde by bylo zajímavé více odkazů na literaturu. V obr.32 na str.53 není označeno místo“A“, které je zmiňováno v dalším výpočtu - vztah (33). Konstrukční návrh je poměrně složitý, jeví se jako přizpůsobení již známých strojních zařízení. V instalační sestavě doporučuji zakótování zadaných parametrů jako přímou návaznost na projekční podklady. Celkově se jedná o velmi kvalitní diplomovou práci v rozsahem zpracovním.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 19196