MIKULA, J. Numerické modelování šíření trhlin v rámci platnosti LELM. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Ševčík, Martin

Bakalářská práce pana Jakuba Mikuly je zaměřena na numerické modelování chování trhliny při smíšeném módu namáhání. Cílem práce je vytvoření uživatelského makra pro výpočtový systém ANSYS s jehož pomocí lze simulovat růst trhliny ve dvojdimenzionálním prostoru. Práce je členěna do logických celků, v nichž autor stručně seznamuje čtenáře se základními pojmy lomové mechaniky a únavy materiálu, následované popisem vybraných metod určování součinitele intenzity napětí a T-napětí. V další části již autor popisuje jednotlivá uvažovaná kritéria pro odhad dalšího směru šíření únavové trhliny. Autor popisuje pět kritérií, která jsou často využívána pro popis chování trhliny v materiálu. Rozsah literární rešerše je možné považovat za uspokojivý. Významnou část práce tvoří detailně popsané uživatelské makro a nutné předpoklady pro jeho správnou funkci. Výstupem z numerické simulace je pak predikce trajektorie vrcholu trhliny odhadnutá pomocí kritéria, které si uživatel zvolí. Uživatel tedy získává tzv. K-kalibraci, kterou lze využít při stanovování zbytkové životnosti studované konstrukce. Následující část bakalářské práce se již zabývá ověřením dílčích výsledků z numerické simulace a porovnáním s dostupnou literaturou, případně experimentem. Kladně hodnotím i možnost využití makra pro studium chování trhliny v blízkosti materiálové nehomogenity, např. vliv tuhé/poddajné částice na trajektorii trhliny. Práce končí kritickým zhodnocením dosažených výsledků. Autor svou prací velmi významně přispívá ke zvýšení uživatelského komfortu při studiu lomově-mechanických úloh. Velmi oceňuji možnost využití makra na libovolnou rovinnou úlohu. Ze své zkušenosti mohu říci, že to, co dříve zabralo dny, je nyní s pomocí makra vytvořeném panem Jakubem Mikulou záležitostí několika minut. Kladně hodnotím i vytvoření rozhraní v anglickém jazyce, čímž autor ještě zvýšil potenciál širokého rozšíření makra mezi uživatele. Celková práce působí uceleným dojmem a je zřejmé, že se autor v dané problematice dobře orientuje a vyvinul nadprůměrné úsilí, aby beze zbytku splnil zadání práce. Pan Jakub Mikula velmi aktivně a samostatně řešil celou řadu problémů spojených se zadáním a na časté konzultace byl vždy příkladně připraven. Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Hutař, Pavel

Předložená práce, která vznikla pod vedením Ing. Martina Ševčíka, PhD. si klade za cíl vytvořit uživatelsky přívětivé makro pomocí programovacího jazyka APDL na automatické modelování šíření trhliny pro rovinné úlohy. Tento na bakalářskou práci poměrně ambiciózní cíl se podařilo beze zbytku splnit a vznikl tak doplněk k programovému balíku Ansys, který může mít další využití jak pro výuku lomové mechaniky, tak pro řešení praktických úloh. Z práce je patrné, že se autor velice dobře orientuje v problematice lomové mechaniky, což naznačují i citace zahraničních prací ze kterých převážně čerpal. Z formálního hlediska nemám k práci významnější výhrady a kromě několika nepřesností považuji práci za velice zdařilou. Závěrem konstatuji, že předloženou práci co do provedení a kvality považuji ve srovnání s obdobnými pracemi za nadprůměrnou a jednoznačně ji doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 49360