HOLCAPFL, Z. Válečkový střídač řetězového dopravníku pro přepravu europalet [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Pokorný, Přemysl

Autor zpracoval konstrukční návrh přesuvny mezi válečkovým dopravníkem a řetězovým dopravníkem pro dopravu EURO palet. Celá práce je zpracována přehledně s logickým členěním. Bakalářská práce má vysokou úroveň a plně odpovídá zadání.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Kašpárek, Jaroslav

Bakalářská práce je z hlediska zpracování na dobré úrovni. Student se ve své práci zabývá konstrukčním řešením a funkčním výpočtem přesuvny europalet. V práci není zcela jasné uspořádání tohoto návrhu. Student v úvodní části předběžně vypočítal několik funkčních parametrů, následně zvolil jednotlivé části přesuvny od řetězů po válečky. Výpočet výkonu motoru pro pohon válečkové tratě autor deklasoval na pouhý výpočet mezního stavu funkčnosti válečkové tratě, a to výpočtem tření mezi válečkem a europaletou. Nejsem zcela přesvědčen, zda bude při použití navrženého pohonu dodržena požadovaná rychlost na válečcích dle doplněného zadání. V podkapitolách 5.8 až 5.14 je velmi podrobně zdůvodněna volba pneumatického pohonu zdvihu přesuvny a jednotlivých prvků. V kapitole 6 jsou uvedeny kontrolní výpočty spojovacích prvků, jak pera, tak i řetězu na otlačení. Práce má dobrou kvalitu textového zpracování, postrádám pouze přesnější výpočet pro pohon válečkové tratě, zvláště pak dodržení zvolených rychlostí a časů. Výkresovou část práce má student velmi zdařilou. Jsou zde uvedeny vše podstatné výkresy. Po formální je práce hodnotná. Student prokázal znalosti dané problematiky. Doporučuji tuto práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 19169