JULIŠOVÁ, M. Nízkocyklová únava hořčíkové slitiny AZ91 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Juliš, Martin

Předložená práce je zpracována v rozsahu 38 stran, přičemž je rozčleněna do 7 hlavních částí. V úvodní teoretické části jsou na 17 stranách přehledně a v dostatečné míře shrnuty současné poznatky o slitinách hořčíku, způsobu jejich výroby a značení dle EN. V kap.3 jsou podrobně zpracovány poznatky o nízkocyklové únavě materiálů, včetně přehledu únavových vlastností slitiny hořčíku AZ91. V následující experimentální části je popsán použitý materiál a metodika experimentů. Kapitola 5. uvádí přehled použitých experimentálních metod a zkušebních vzorků a je doplněna o potřebná schémata a obrázky. Shrnutí výsledků a z nich vyplývající logické závěry jsou zpracovány v kapitolách 7. a 8. Celkově experimentální část diplomové práce čítá 16 stran textu s průběžně řazenými obrázky a tabulkami. Bakalářská práce je psána jasně a dostatečně stručně, uspořádání práce je logické a její jazyková úroveň je velmi dobrá. Autorka v předložené práci také prokázala zvládnutí použitých experimentálních technik.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Podrábský, Tomáš

Předložená bakalářská práce se zabývá aktuální problematikou a to hodnocením únavových vlastností a struktury slitiny hořčíku AZ91 na odlitky. Práce je na velmi dobré úrovni ve všech sledovaných kritériích a proto ji doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 19166