UHMANN, P. Kogenerace v jednotkách pro termické zpracování biomasy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Pavlas, Martin

Body zadání pan Petr Uhmann splnil v požadovaném rozsahu. Práce měla charakter rešerše. Autor prokázal schopnost orientace v odborné literatuře. V textu bych přivítal více technický informací (účinnosti, přednosti a nevýhody vyjádřené číselně, investiční náklady). Schopnost interpretovat získané informace by autor prokázal např. sumarizací výsledků (např. graf, tabulka) v závěru práce. Práce se bezesporu stane dobrým základem následné práce diplomové.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Touš, Michal

Předkládaná práce pojednává o kogenerační výrobě elektrické a tepelné energie v jednotkách pro termické zpracování biomasy. Samotná práce je členěna do čtyř kapitol. První kapitolou je úvod do problematiky. Druhá kapitola pojednává o biomase jako o zdroji energie. Stěžejní je kapitola třetí. Zde autor uvádí výhody kogenerace, dále podává přehled a popis používaných typů kotlů a nakonec popisuje typy kogeneračních systémů a uvádí vhodnost jejich použití v praxi. Čtvrtou kapitolou je závěr, kde autor shrnuje obsah celé práce. Práce je napsána jasně a srozumitelně s minimem chyb a překlepů, text je logicky uspořádán. Autor prokazuje dobrou orientaci v dané problematice a také schopnost pracovat s literaturou. Drobnou výtku bych měl pouze ke grafické úpravě Obr. 5, kdy si mohl dát autor více záležet při skenování a v části pojednávající o kogeneraci bych uvítal více odkazů na zdroje.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 20498