ŠTIPL, P. Současné trendy ve výrobě keramických skořepinových forem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Horáček, Milan

Bakalářská práce Pavla Štipla je zpracována na velmi vysoké úrovni. Ve své rešerši použil celkem 24 literárních odkazů z nichž většina je v anglickém jazyce. Práce, zaměřená na problematiku skořepinových forem u metody vytavitelného modelu je zpracována přehledně a logicky, velmi vysoce hodnotím především část týkající se vad těchto forem, jejich příčinám a možnostem odstranění.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Vašťák, Patrik

Bakalářská práce je zpracována v obvyklém rozsahu je přehledná, pravopisná a grafická úroveň je výborná. Co však považuji za přínos této bakalářské práce je část práce, která se věnuje vadám, které mohou mít souvislost se skořepinovou formou a její výrobou. Tato část práce upozorňuje na možná úskalí technologie výroby skořepinové formy. Při hodnocení bakalářské práce jsem nenalezl žádný důvod, kvůli kterému bych byl nucen snížit celkové hodnocení. Z tohoto důvodu bakalářskou práci, doporučuji k obhajobě s celkovým hodnocením - výborně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 49373