MICHULKOVÁ, A. Marketingová komunikace firmy XY, s. r. o. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Chlebovský, Vít

V předložené diplomové práci oceňuji výborně zpracovanou analýzu rozšířenou o dotazníkové šetření mezi zákazníky firmy. Představené návrhy pak na závěry z analýz dobře navazují a citlivě zohledňují specifický obor podnikání firmy. Dotazy k obhajobě: V čem spatřujete hlavní rizika, která by mohla narušit oživení návrhů v rámci plánovaného harmonogramu a rozpočtu? Jaká opatření by bylo možné pro eliminaci rizik využít?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Odborná úroveň navrhované části C
Přínos a praktické využití návrhu B
Iniciativa a samostatnost při zpracování A
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 B
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň B
Splnění cíle a rozsahu zadání B
Úroveň zpracování teoretické části (poznatky získané studiem) B
Úroveň zpracování analytické části (zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody) A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Čempel, Radovan

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 54277