URBAN, K. Návrh marketingové strategie pro společnost Vimpex Lighting, s.r.o. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Chlebovský, Vít

V předložené diplomové práci oceňuji velmi dobře zpracované návrhy navazující na zpracované analýzy. Návrhy jsou zpracovány komplexně a vedou k naplnění stanovených strategických marketingových cílů. Správně zohledňují obor podnikání firmy. Dotazy k obhajobě: Můžete identifikovat rizika, která by mohla narušit dodržení plánovaného harmonogramu a rozpočtu předložených návrhů? Jaká opatření by bylo možné pro eliminaci rizik využít?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Odborná úroveň navrhované části B
Přínos a praktické využití návrhu B
Iniciativa a samostatnost při zpracování A
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 C
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň B
Splnění cíle a rozsahu zadání B
Úroveň zpracování teoretické části (poznatky získané studiem) B
Úroveň zpracování analytické části (zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody) B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Ing.Patrik Ardely

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 54279