PERNICOVÁ, D. Marketingová strategie firmy nabízející služby v oblasti oblasti supply chain managementu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Chlebovský, Vít

V předložené diplomové práci oceňuji velmi dobře zpracovanou analýzu. Představené návrhy pak na závěry z analýz dobře navazují, citlivě zohledňují specifický obor podnikání firmy a pozornost je rovněž věnována rizikům, které mohou implementaci návrhů ovlivnit. Dotaz k obhajobě: Můžete detailněji rozebrat Vaše odhady nákladů a výnosů v kapitole 5.4 zaměřené na návratnost?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Odborná úroveň navrhované části B
Přínos a praktické využití návrhu B
Iniciativa a samostatnost při zpracování A
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 B
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň B
Splnění cíle a rozsahu zadání B
Úroveň zpracování teoretické části (poznatky získané studiem) B
Úroveň zpracování analytické části (zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody) A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Langová, Blanka

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 54273