BUBLA, J. Band Gap - přesná napěťová reference [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Kolka, Zdeněk

Zadáním diplomové práce bylo navrhnout a realizovat přesnou napěťovou referenci pro integrované obvody. Student objektivně zhodnotil několik topologií integrovaných napěťových referencí. V práci přehledně popsal klady a zápory jednotlivých zapojení a samostatně vybral a upravil zapojení tak, aby splnil požadavek na minimální plochu a nízkou proudovou spotřebu. Navržený obvod je velmi dobře optimalizován na plochu a výsledky měření realizovaného testovacího integrovaného obvodu prokazují splnění požadavků na přesnost napěťové reference. Student prokázal schopnost samostatně řešit zadání a vyhledat si potřebné informace. Během návrhu prokázal znalost práce s programy pro návrh integrovaných obvodů. Navrhl kompletní testovací integrovaný obvod obsahující dvě napěťové reference a testovací struktury a samostatně realizoval i celý layout tohoto obvodu. Testovací integrovaný obvod byl realizován v technologii ON Semiconductor I3T50. Student provedl rozsáhlé měření dosažených parametrů včetně teplotních závislostí. Realizovaný obvod je možné plně využít v praxi. Posudek vypracoval odborný vedoucí Dr. Ing. Pavel Horský, ON Design Czech, s.r.o.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 50/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 20/20
Formální zpracování práce A 20/20
Využití literatury A 10/10
Navrhovaná známka
A
Body
100

Posudek oponenta

Petržela, Jiří

Porovnáním odevzdané diplomové práce se zadáním je patrné, že student všechny vytyčené cíle splnil. Z teoretické i praktické části práce je patrné, že se student danou problematikou zabývá zřejmě již delší dobu a rozumí jí. V úvodních kapitolách je uveden princip napěťových referencí, jejich vybrané obvodové realizace a metody teplotní kompenzace. Student navrhl a kompletně ověřil (simulacemi i měřením) funkčnost Brokawovy reference, která bude zřejmě součástí většího projektu firmy ON Semiconductor. Grafické zpracování práce je vynikající. I přes značný rozsah práce a veškeré úsilí jsem nenalezl v práci zásadní ani jiné nedostatky. Pouze na straně 46 uprostřed (poslední věta kapitoly 7.2.2) patří místo Uref interval R1.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Odborná úroveň práce A 50/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 20/20
Formální zpracování práce A 9/10
Navrhovaná známka
A
Body
99

Otázky

eVSKP id 21905