BEDNARZ, R. Analýza kvality obrazu v digitálních televizních systémech [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Kratochvíl, Tomáš

Diplomová práce se zabývá analýzou kvality obrazu při vysílání digitální televize DVB. Diplomant velmi podrobně nastudoval metodiku subjektivního a objektivního hodnocení kvality komprimovaného obrazu při standardních testech. Jeho úkolem bylo pomocí analyzátoru Rohde&Schwarz DVQ změřit a vyhodnotit kvalitu laboratorních obrazových sekvencí a dále reálného vysílání DVB-T a DVB-S v ČR. Při měření provedl řadu dlouhodobých měření, která vyhodnotil v rámci jednotlivých transportních toků. Oceňuji jeho snahu zachytit multiplexaci programů, které jsou náročné na kódování (sport, detaily v obraze, rychlé pohyby apod.). Nad rámec zadání diplomant vytvořil laboratorní úlohu pro podrobnou analýzu MPEG-2 komprimovaného videa při reálném vysílání, resp. při jeho příjmu. Zadání považuji za splněné a vypracování hodnotím na vysoké úrovni. Práce byla publikována na studentské soutěži Student EEICT 2009.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 45/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) B 17/20
Formální zpracování práce A 20/20
Využití literatury A 10/10
Navrhovaná známka
A
Body
92

Posudek oponenta

Slanina, Martin

Cílem diplomové práce byla analýza kvality v digitálním televizním vysílání, podložená měřením na reálném multiplexu DVB-T. Zadání bylo splněno, pochybnosti mám pouze o relevantnosti páté kapitoly, která popisuje proces kódování dle standardu MPEG-2. Namísto porovnání jednotlivých programů v měřených multiplexech (ČT1, ČT2, atd.) bych upřednostnil při měření kvality klasifikaci podle obsahu (sport, zpravodajství, atd.). V práci jsem nenašel závažnější věcné chyby ani technické nepřesnosti. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem hodnotím stupněm výborně / A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 19/20
Formální zpracování práce A 9/10
Odborná úroveň práce A 45/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 18/20
Navrhovaná známka
A
Body
91

Otázky

eVSKP id 21900