NAKANO, A. Marketingový výzkum u spotřebitele [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Chlebovský, Vít

V předložené diplomové práci oceňuji velmi dobře zpracovanou analýzu a především zpracovaný průzkum mezi zákazníky supermarketu. Představené návrhy pak na závěry z analýz dobře navazují a zohledňují závěry z průzkumu mezi zákazníky. Dotaz k obhajobě: Které z představených návrhů považujete za klíčové z hlediska dlouhodobé spokojenosti zákazníků a proč?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Odborná úroveň navrhované části B
Přínos a praktické využití návrhu B
Iniciativa a samostatnost při zpracování A
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 B
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň A
Splnění cíle a rozsahu zadání B
Úroveň zpracování teoretické části (poznatky získané studiem) B
Úroveň zpracování analytické části (zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody) A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Zadražil, Vojtěch

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 54280