KOMENDA, J. Měření parametrů přijímače pro digitální televizi DVB-T (set-top boxu) [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Kratochvíl, Tomáš

Diplomová práce se zabývá měřením parametrů přijímače DVB-T (set-top boxu). Diplomant velmi podrobně prostudoval vnitřní strukturu vybraného typu přijímače a dostupnou literaturu a katalogové listy k realizaci měření na vnitřních signálech. Vzhledem k nedostupnosti jakékoli oficiální servisní dokumentace k vybranému set-top boxu velmi oceňuji jeho snahu o vytvoření technické dokumentace k přijímači. Diplomant pracoval zcela samostatně a to jak při laboratorní práci, tak při řešení vzniklých technických problémů s úpravou set-top boxu. Přijímač po jeho úpravě umožňuje měření na tuneru (IF, AGC), na výstupu dekodéru DVB-T (transportní tok) a na výstupu obrazových signálů. Naměřené průběhy diplomat uvádí ve své práci. Škoda jen, že se nepodařila úplná úprava výstupu transportního toku na standardní konektor se specifikací signálů TS PARALLEL. Zadání považuji za splněné a vypracování hodnotím na vysoké úrovni.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 45/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) B 16/20
Formální zpracování práce A 20/20
Využití literatury A 10/10
Navrhovaná známka
A
Body
91

Posudek oponenta

Štukavec, Radim

Úvod diplomové práce je věnován stručnému popisu komprese a zpracování signálu v systému DVB-T. Student ve vybraném set-top boxu po demontáži lokalizoval a identifikoval součásti obvodu, prostudoval a prezentoval dostupné informace o jednotlivých integrovaných obvodech. Dále student na základě dostupného laboratorního vybavení vybral parametry set-top boxu, které následně změřil a výsledky prezentoval. Následně student provedl konstrukční úpravy set-top boxu za účelem vyvedení měřených signálů. Navrhl, sestavil a odměřil interface pro vyvedení paralelního transportního toku z COFDM demodulátoru. Bohužel je tento interface v praxi nepoužitelný, neboť po připojení na set-top box docházelo k zarušení výstupního signálu. Poněkud mi zde chybí širší diskuze, čím byl problém způsoben a jak by jej bylo možné odstranit. Závěrečná kapitola je věnována měření parametrů použitých laboratorních přístrojů. Součástí diplomové práce je i realizace laboratorní úlohy, využívající upravený set-top box. K formálnímu zpracování a jazykové stráce práce nemám žádné výhrady.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání B 17/20
Odborná úroveň práce A 45/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 18/20
Formální zpracování práce A 10/10
Navrhovaná známka
A
Body
90

Otázky

eVSKP id 21930