KOUDELKA, V. Neuronové sítě pro modelování EMC malých letadel [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Raida, Zbyněk

Diplomant měl za úkol navrhnout využití umělých neuronových sítí pro modelování elektromagnetických polí uvnitř malých letadel z kompozitních materiálů a pro jejich klasifikaci. Diplomant navrhl využití několika typů sítí v několika různých aplikacích. Sítě byly vzájemně porovnány, funkčnost byla ověřena simulacemi. Diplomová práce je součásti jednoho projektu MPO a evropského projektu FP7 "High Intensity Radiated Fields - Synthetic Environment". Dílčí výstupy tohoto výzkumu diplomant publikoval v dubnu v článku v časopise Radioengineering. Diplomant pracoval na projektu s velkým nasazením během celého semestru. Při práci aktivně pracoval s literaturou. Vůči práci nemám žádné formální výhrady. Komisi doporučuji, aby byla práce Bc. Vlastimila Koudelky navržena na ocenění.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 50/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 20/20
Formální zpracování práce A 20/20
Využití literatury A 10/10
Navrhovaná známka
A
Body
100

Posudek oponenta

Goňa,, Stanislav

Předložená DP je na velmi vysoké obsahové i jazykové úrovni. Student prostudoval velmi širokou problematiku týkající se neuronových sítí, které následně použil k aproximaci elektrické intenzity v definovaných zájmových bodech poblíž přepážek draku letounu. Následně byla úspěšně provedena predikce tohoto zda jsou či nejsou překračovány přípustné limity pro intenzitu elektrického pole v těchto bodech. Práce je logicky členěná, jednotlivé kapitoly obsahují dílčí závěry. Pro čitatele neznalého problematiky neuronových sítí je v některých případech obtížné sledovat do detailu speciální aspekty neuronových sítí, např. regularizace. K práci mám 2 otázky a jednu poznámku.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Odborná úroveň práce A 48/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse B 17/20
Formální zpracování práce A 10/10
Navrhovaná známka
A
Body
95

Otázky

eVSKP id 21932