MARTINEK, J. Kogenerace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Fortelný, Zdeněk

Práce se zabývá kogenerační technologií a jsou zde uvedeny možnosti výrobních jednotek. Dále popisuje akumulaci vyrobených technologií a není opumenut vliv na životní prostředí. Další část se zabývá velkými kogeneračními zdroji a centrálním rozvodem v Brně. Nutno podotknout, že student nechodil na konzultace a práci vypracoval samostatně.

Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Šnajdárek, Ladislav

Tato práce rešeršním způsobem zpracovává téma kogenerace. Formálním způsobem splňuje cíle zadání s ohledem na autorovy znalosti dané problematiky a šíře cílů, kterých mělo být dosaženo. Kladem práce je soupis druhů akumulace elektrické a tepelné energie a také popis tepelných sítí města Brna. Porovnání různých druhů výroby elektřiny a tepla je provedeno povrchně. Autor by se také měl ve svých formulacích držet technických vyjádření. Přes zmíněné nedostatky práci doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 51435