HALATA, M. Posouzení energetické náročnosti rodinného domu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Fišer, Jan

Pan Maxmiliána Halata zpracoval ve své práci téma Posouzení energetické náročnosti rodinného domu. Hlavním cílem práce bylo seznámit se s problematikou posuzování energetické náročnosti budov dle aktuálních metodik a osvojit si ovládání softwarového nástroje Národní kalkulační nástroj energetické náročnosti budov. Součástí zadání také bylo provedení analýzy energetické náročnosti konkrétního rodinného domu a navržení různých úprav, které mohou nejvíce přispět ke snížení energetické náročnosti daného objektu. Student přistupoval k vypracování práce velice odpovědně, pravidelně docházel na konzultace, přinášel vlastní návrhy a zvládnul složitou problematiku hodnocení energetické náročnosti budov dle platné legislativy. Provedl analýzu energetické náročnosti konkrétního rodinného domu a na základě výsledků navrhnul opatření pro dosažení úspory energie v objektu. Jednotlivé varianty opatření posoudil nejen z pohledu úspor energie a technické proveditelnosti, ale i z hlediska ekonomické návratnosti vložených prostředků. Všechny stanovené cíle práce byly splněny. Bakalářskou práci pana Maxmiliána Halaty tedy hodnotím stupněm výborně/A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Hejčík, Jiří

Bakalářská práce se zabývá velice obtížným a aktuálním tématem hodnocení energetické náročnosti budov (ENB). Pro vlastní zpracování zvolil autor dvoupatrový rodinný dům s půdní vestavbou, na kterém porovnával vliv zateplení, výměny oken a jejich vzájemnou kombinaci na spotřebu energií. Získané hodnoty autor použil k posouzení prosté finanční návratnosti jednotlivých úprav. Vzhledem k náročnosti problematiky bylo před vlastním výpočtem ENB zapotřebí provést celou řadu přípravných výpočtů, pro které byly použity různé on-line pomůcky, jež jsou v práci řádně ocitovány. To se ovšem nedá říct o použité literatuře, kdy práce místy připomíná spíše rozcestník než rešerši (odkaz na obrázek v použité literatuře, čímž autor předpokládá, že ji čtenář vlastní). I přes drobné chyby je práce na velice dobré úrovni a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 20581