SEDLÁČEK, Z. Izolace DNA a identifikace nepatogenních druhů klostridií izolovaných ze sýrů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Rittich, Bohuslav

Student vypracoval diplomovou práci se zájmem o řešenou problematiku. Práce je dobře zpracována a výsledky odpovídajícím způsobem interpretovány. Student pracoval samostatně a iniciativně. Výsledky práce byly prezentovány na studentské vědecké konferenci Aplikované prirodné vedy 26.4.2012 v Trnavě, SR.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování B
Využití poznatků z literatury A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Závěry práce a jejich formulace B
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Eva, Kvasničková

Při přípravě hrubého lyzátu předcházející izolaci DNA dochází i k lyzi bakteriálních spór? Nemůže být důvodem nižší kvantity DNA izolované z buněčné kultury klostridií i jiný důvod než přítomnost nukleáz?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Využití literatury a její citace A
Úroveň jazykového zpracování B
Formální úroveň práce – celkový dojem A
Závěry práce a jejich formulace A
Navrhovaná známka
A

eVSKP id 51364