VÁLOVÁ, V. Metody oceňování dlouhodobých hmotných aktiv v podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Pernica, Martin

Popište vliv metod oceňování v účetnictví, tvorby ceny a dopady na účetní a zdaňovací období (možné porovnání se zákonem o daních z příjmů).

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Odborná úroveň navrhované části C
Přínos a praktické využití návrhu C
Iniciativa a samostatnost při zpracování A
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 B
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň B
Splnění cíle a rozsahu zadání C
Úroveň zpracování teoretické části (poznatky získané studiem) A
Úroveň zpracování analytické části (zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody) B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Janáč, František

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 51397