ČECH, M. Počítačová simulace procesů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Touš, Michal

Předkládaná práce pojednává o počítačové simulace v oblasti procesního průmyslu. Je členěna do šesti kapitol. Ve první kapitole podává autor úvod k simulaci a k metodice simulace obecně. Druhá kapitola pojednává o základech hmotnostních a energetických bilancí. Na těch jsou simulační programy, kterými se autor zabývá postaveny. Třetí kapitola je už věnována postupům, které se používají v simulačních programech na bázi hmotnostních a energetických bilancí. Další kapitola nabízí přehled nejpoužívanějších komerčních produktů v této oblasti. Pátá kapitola obsahuje ukázku použití metod popsaných ve třetí kapitole při bilančních výpočtech zjednodušené části pro utilizaci tepla v jednotce pro energetické využití biomasy a ověření výsledků pomocí specializovaného softwaru W2E. Poslední kapitolou je závěr. Práce je napsána jasně a srozumitelně s minimem chyb a překlepů. Autor pracoval samostatně, prokázal schopnost dobře si nastudovat danou problematiku a také schopnost rychle se naučit pracovat s potřebným softwarem, který potřeboval při výpočtech.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Pavlas, Martin

Pan Michal Čech zpracoval zadané téma v rozsahu 33 stran. Práce svým obsahem, zpracováním splňuje zadání i požadavky kladené na závěrečnou bakalářskou práci. Nejprve čtenáře uvádí do problemtiky modelování a simulace a popisuje strukturu simulační úlohy. Následuje teorie spojená s hmotnostními a energetickými bilancemi, popis simulačních postupů a simulačních programů. V závěru práce je různými způsoby řešen jednoduchý příklad. Práce je zpracována v jednotném grafickém stylu. Autor se dopustil pouze minimálního množství stylistických a gramatických chyb. Seznam literatury je zpracován správně a obsahuje velmi hodnotné publikace. V práci nebyly shledány žádné závažné nedostatky. Uvádím jen následující drobné připomínky: • nesprávné pořadí číslování odkazů, kdy jako první odkaz na str. 1 je odkaz č. [6] následovaný odkazem [8]. • zařazení vytvářeného systému W2E (kap. 4.3) na úroveň zavedených profesionálních systému je bez dalšího komentáře velmi odvážné a pro autory systému nesmírně zavazující • na str. 20 u popisu pogramu W2E uvádí “v této verzi“, přičemž není jasné o jakou verzi se jedná. • přehled proměnných a rovnic pro jednotlivé aparáty (str. 23) by bylo vhodné doplnit komentářem (např. 12°volnosti u směšovače představuje vstupní parametry, které se zadávají (složení, průtok a teplota). Pan Michal Čech prokázal schopnost samostatné práce a předložená práce se zcela jistě stane dobrým základem pro práci diplomovou.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 20536